Rush Hour, London  
<

Rush Hour, London
1965

© Roger Mayne

>