Man in a Cafe, Greece  

Man in a Cafe, Greece
1965

© Roger Mayne

>