Boy Running, Corfu Town  
<

Boy Running, Corfu Town
1984

© Roger Mayne

>