Tom, Trafalgar Square  
<

Tom, Trafalgar Square
1970

© Roger Mayne

>