Footballer and shadow  
<

Footballer and shadow
1956

© Roger Mayne

>