Slum Clearance, Leeds  
<

Slum Clearance, Leeds
1959

© Roger Mayne

>